Kolaudácia altánku a nového oplotenia

Významná zmena, ktorá sa uskutočnila v našom zariadení bola 1. augusta minulého roka, kedy sa zriaďovateľom zariadenia Úsmev-ZpS a DSS, Osiková 26, Žilina stalo Mesto Žilina so sídlom Mestský úrad, Nám. Obetí komunizmu 1, Žilina. Ďalšou zmenou bola zmena názvu zariadenia na Úsmev – zariadenie pre seniorov od 1. januára 2014. Po zmene zriaďovateľa bolo jednou z najväčších priorít zariadenia vybudovanie oplotenia objektu a vybudovanie altánku, čím by sa vytvorili nové podmienky pre našich seniorov, ktorí sa tak môžu stretávať počas pekných jarných, letných či jesenných dní a tiež by sa zvýšila kvalita života našich seniorov.
Mesto Žilina zabezpečilo oplotenie zariadenia, čím sa podstatne zvýšila bezpečnosť našich seniorov, nakoľko sa v blízkosti budovy nachádzajú reštauračné zariadenia a taktiež sa zabezpečila čistota a kultúrnosť prostredia. Pre komfortnejší a bezproblémový príjazd sanitiek a zásobovacích vozidiel bol vytvorený za pomoci Mesta Žilina aj bezbariérový vchod zo zadnej strany budovy a tým sa predná časť areálu plne využíva ako oddychová a pešia zóna.
Vybudovanie dreveného altánku sa pripravovalo ešte v čase, keď našim zriaďovateľom bol Žilinský samosprávny kraj. V priebehu minulého roka sa tento zámer podarilo zrealizovať v spolupráci SOŠ stavebnej. V tomto smere nám bol nápomocný p. Ing. Josef Ilčík ,PhD., riaditeľ SOŠ stavebnej, ktorý zabezpečil vykonanie stavebných prác. Tieto práce boli zrealizované učňami uvedenej školy pod odborným dohľadom majstrov odborného výcviku.
Oplotením a vybudovaním altánku sa zvýšila aj možnosť väčšej motivácie našich seniorov k rôznym aktivitám a činnostiam, vytvárania pocitu spolupatričnosti a príjemnej atmosféry. Vo veľkej miere to prispelo aj k lepšej psychickej pohode tých seniorov, ktorí sú odkázaní na invalidný vozík a majú obmedzené možnosti tráviť viac času mimo zariadenia.
Kolaudácie oplotenia a altánku sa vo štvrtok 19. júna o 15.00 hod. zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a prednosta Mestského úradu v Žiline Anton Trnovec. Kolaudácia bola spojená aj s kultúrnym programom, v rámci ktorého prišiel spríjemniť popoludnie folklórny súbor Rozsutec.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA