Žiadosti

Pri umiestnení prijímateľov sociálnej služby sa postupuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Krok 1. : V prvom rade je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbore sociálnom a bytovom, Mesto Žilina. Tlačivo žiadosti na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je možné nájsť na webovej stránke Mesta Žilina : odkaz

Opatrovateľská služba

Po podaní žiadosti na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu odbor sociálny a bytový MÚ Žilina vydá posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, v ktorom určí stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a taktiež vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

Krok 2. :
Podmienky pre prijatie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do zariadenia ÚSMEV – zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS), Žilina
            K zaradeniu do evidencie žiadateľov ÚSMEV-ZpS je potrebné doložiť nasledovné dokumenty:
– Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby_1.6.2023

Povinné prílohy k žiadosti :
– Žiadosť o zaradenie do evidencie čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
žiadost o zaradenie do evidencie_priložiť k žiadosti
– Čestné vyhlásenie o príjmoch a majetkových pomeroch (úradne overený podpis) – tlačivo zariadenia;
Čestné vyhlásenie o majetku
– Čestné vyhlásenie príbuznej osoby – tlačivo zariadenia
Čestné vyhlásenie príbuznej osoby (2)
– Kópia rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne Bratislava za aktuálny rok;
– Kópia právoplatného rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov,

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ÚSMEV – ZpS, Osiková 3294/26, Žilina spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami fyzická osoba podáva žiadateľ priamo v uvedenom zariadení sociálnych služieb.

Evidencia žiadateľov
Po splnení podmienok pre prijatie žiadosti, budete zaradení do evidencie žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

 • ÚSMEV – ZpS vedie informatívnu evidenciu žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách.
 • Podrobnosti a podmienky prijímania a predvolávania z evidencie žiadateľov upravujú kritériá prijímania a predvolávania do ZpS.
 • Žiadosti sú do evidencie zaraďované podľa poradia v akom boli do ZpS doručené.

ÚSMEV – ZpS vyzve žiadateľa z evidencie na základe uvedených kritérií:

 1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa. Zákon o sociálnych službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote, vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby, sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky – najmä zima, hmotná núdza žiadateľa a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste, povereným pracovníkom zariadenia.
 2. kritérium: poradie žiadateľa v evidencii. Žiadosti sú vybavované v poradí, v akom boli do zariadenia prijaté. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu bytovú jednotku (izbu) rozhodujúce.
 3. kritérium: pohlavie žiadateľa. Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových bytových jednotkách.. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.
 4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa. Z prevádzkových dôvodov sú klienti umiestňovaní na jednotlivé bytové jednotky podľa toho, do akého druhu sociálnej starostlivosti sú zaradení. O prijatí do zariadenia rozhoduje riaditeľka zariadenia, vedúci sociálno-prevádzkového úseku, sociálny pracovník a hlavná sestra.

Prijatiu do ZpS Úsmev, Žilina predchádza sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa. Sociálny pracovník a zdravotná sestra  sa oboznámia s jeho aktuálnym  zdravotným stavom a sociálnou situáciou.

V našom zariadení postupujeme pri určení úhrady za pobyt v zmysle Zákona o sociálnych službách a  Všeobecne záväzného nariadenia MÚ Žilina. V zariadení poskytujeme viaceré sociálne služby, ktoré sú bezplatné, platené služby sú najmä stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie, upratovanie a zaopatrenie. Výška úhrady sa odvíja od rozlohy bytového priestoru a poskytovaných služieb a v našom zariadení máme bytové bunky s celkovou rozlohou cca 33 m2.
Aktuálne VZN mesta Žilina:

VZN mesta Žilina č. 7/2023 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina


Dúfame, že sme Vám poskytli informácie, ktoré Vám pomôžu pri umiestňovaní Vášho rodinného príslušníka a v prípade ďalších otázok je možné osobné stretnutie u nás v zariadení – adresa Osiková 26, 010 07 Žilina (úradné hodiny pre verejnosť od 8,00 hod do 15,00 hod., resp. tel. kontakt – +421918438554).

Zoznam ďalších dokumentov, potrebných k nástupu klienta do ÚSMEV -ZpS, Žilina

 • Potvrdenie obvodného lekára o bezinfekčnosti
 • Potvrdenie obvodného lekára o absolvovaných očkovaniach (tetanus, IPP- invazívne pneumokokové ochorenia, chrípka, covid 19)
 • COVID PASS
 • Vyjadrenie lekára k psychickému stavu žiadateľa
 • Termín poslednej preventívnej prehliadky

 Orientačný zoznam osobných vecí potrebných pri prijatí

 • Odev
  pyžama 5 ks, domáce oblečenie 3 ks, bavlnené tričká, tielka, nohavičky, ponožky, župan, sveter, bunda, kabát, šatka, čiapka, papuče, topánky, posteľná bielizeň 3 ks, napínacie plachty 3 ks, vankúše, paplón, deka – všetko je potrebné označiť iniciálami fixkou na textil
 • Kúpeľňa
  uteráky, osušky, mydlo, kefka na zuby, telové mlieko, šampón, holiace potreby, hrebeň, krém na tvár, plastový pohár, Menalid alebo Sudokrém,  kôš na použitú bielizeň
 • Kuchyňa
  tanierová súprava, šálka, poháre, nožík, príbor, lyžičky, slamky, lopárik, strúhadlo na jablká, ručný odšťavovač, misky, kastrólik, utierky, servítky, špongie (hubky) na riad, vrecká do odpadkového koša, odpadkový kôš s vrchnákom, PVC prestieranie, obrus, jar, nožnice, obedár
 • Lieky
  dávkovač na lieky, lieky na užívanie, masti na potieranie

Veci je potrebné označiť iniciálami fixou na textil.

 

Tel. kontakt na zdravotný úsek (nonstop):
0918 438 557      Mgr. Makuková Veronika

Tel. kontakt na sociálny úsek:
0907 426 348      Mgr. Terézia Chromiaková                                                                                                0918 438 554      Mgr. Žideková Jitka, Mgr. Krajčiová Mária, Mgr. Laščeková Helena