O nás

Sociálna rehabilitácia | Reminiscencia | Tréningy pamäti

Úsmev- ZpS, Osiková 26, Žilina, je paneláková štvorposchodová budova s dvoma výťahmi. Nachádza sa na sídlisku Solinky. Je to bezbariérová budova bez vlastnej záhrady. Na prízemí je zdravotné pracovisko, kaplnka, jedáleň, spoločné priestory na kultúrno – spoločenskú činnosť a na každom poschodí je oddychový kútik. Poskytuje celoročný pobyt 64 klientom, seniorom, s rôznym druhom postihnutia, v 40 jednoizbových a 8 dvojizbových bytoch. Každý byt má kuchynku, kompletné sociálne zariadenie a TV rozvod. Zariadenie poskytuje stravovanie v jedálni aj iným občanom.

Výhodou je  blízkosť zdravotného strediska, lekárne, obchodnej siete, MHD. Nevýhodou je však blízkosť viacerých reštauračných zariadení. Začiatok poskytovania sociálnych služieb sa datuje od  1.1.1991.  Pôvodne /od r. 1990/ budova slúžila ako Zariadenie opatrovateľskej služby pre dlhodobý pobyt starých občanov, ktoré bolo neskôr reprofilizované /k 1.3.1992/ na Domov penzión pre dôchodcov a odo dňa 1.7.1998 na Domov dôchodcov. Dňom 1.1.2002 došlo k zmene názvu zariadenia na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, zriaďovacia listina bola vydaná Krajským úradom v Žiline. Ďalšia zmena, ktorá sa dotkla tohto zariadenia sa týkala zriaďovateľa, ktorým sa stal od 1.7.2002 Žilinský samosprávny kraj, ktorý vydal aj zriaďovaciu listinu DD a DSS pre dospelých ako rozpočtovú organizáciu Žilinského samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou. Ďalšie významné zmeny boli v priebehu roku 2008 a to odo dňa 1.7.2008. Dňom 30.6.2008 bola zrušená rozpočtová organizácia DD a DSS Bytča -Hrabové 204 bez likvidácie zlúčením s rozpočtovou organizáciou DD a DSS pre dospelých, Osiková 26, Žilina. Ďalšou zmenou v rámci tohto zariadenia bola zmena názvu odo dňa 1.6.2010,  “ Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“ /Úsmev – ZpS a DSS/. Dňom 1.7.2010 bolo zriadené v rámci zariadenia na pracovisku v Bytči – Hrabovom  špecializované  zariadenie v zmysle Zákona 448/2008 Z. z.

V roku 2013 sa udiala ďalšia významná zmena. Do 31.07.2013 bol zriaďovateľom zariadenia Žilinský samosprávny kraj. Od 1. augusta 2013 sa stalo zriaďovateľom nášho zariadenia Mesto Žilina. Aj po tejto zmene budú naďalej poskytované sociálne služby pobytovou formou pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. Oficiálne prevzatie nášho zariadenia Mestom Žilina sa uskutočnilo v priestoroch zariadenia vo štvrtok 1. augusta 2013 o 14.00 hod. za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, ktorý symbolicky odovzdal kľúče od zariadenia primátorovi mesta Žilina Igorovi Chomovi.

S účinnosťou od 01.01.2014 bola vykonaná zmena názvu právnickej osoby ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na ÚSMEV – zariadenie pre seniorov.

Poskytované služby :
Úsmev – zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva
 • Osobné vybavenie
 • Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • Zabezpečuje sa záujmová činnosť
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Poradenská služba