EON

ROK 2018
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta  mesačne vrátane odpisov:   891 €