Žiadosti

Pri umiestnení klientov sa postupuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Krok 1. : V prvom rade je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbore sociálnom a bytovom, Mesto Žilina. Tlačivo žiadosti na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je možné nájsť na webovej stránke Mesta Žilina : odkaz  http://www.socialne.zilina.sk/msu-mesta-zilina/usmev-zariadenie-pre-seniorov-a-domov-socialnych-sluzieb/ .

Po podaní žiadosti na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu odbor sociálny a bytový MÚ Žilina vydá posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, v ktorom určí stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a taktiež vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

Krok 2. : S uvedenými dokladmi z odboru sociálneho a bytového MÚ Žilina (posudok a právoplatné rozhodnutie) je potrebné prísť do nášho zariadenia. My Vám poskytneme tlačivá (napr. žiadosť zariadenia…), na základe ktorej žiadateľa umiestnime alebo zaradíme do evidencie čakateľov. Taktiež vyžiadame od žiadateľa potrebné doklady (napr. kópiu rozhodnutia o výške dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok).  Žiadateľa môžeme umiestniť v tom prípade, ak disponujeme voľným miestom.

V súčasnosti máme plný stav. V našom zariadení postupujeme pri určení úhrady za pobyt v zmysle Zákona o sociálnych službách a  Všeobecne záväzného nariadenia MÚ Žilina. V zariadení poskytujeme viaceré sociálne služby, ktoré sú bezplatné, platené služby sú najmä stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie, upratovanie a zaopatrenie. Výška úhrady sa odvíja od rozlohy bytového priestoru a poskytovaných služieb a v našom zariadení máme bytové bunky s celkovou rozlohou cca 33 m2.

Dúfame, že sme Vám poskytli informácie, ktoré Vám pomôžu pri umiestňovaní Vášho rodinného príslušníka a v prípade ďalších otázok je možné osobné stretnutie u nás v zariadení – adresa Osiková 26, 010 07 Žilina (úradné hodiny pre verejnosť od 8,00 hod do 15,00 hod., resp. tel. kontakt – +421918438554).