CENNÍK

CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY OD 01.06.2023

Poskytovateľ určuje prijímateľovi úhradu za sociálnu službu podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2023 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina (ďalej len „VZN“).

1. Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – denná sadzba

Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti určí poskytovateľ sociálnej služby v rámci rozpätia ustanoveného v Prílohe k VZN č. 1 bod 1) podľa stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej služby a tvorí ju suma úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle VZN

a) odborné činnosti

III. stupeň IV. stupeň V. stupeň VI. stupeň
1, 10 € 1, 50 € 2, 30 € 2, 50 €

2. Ubytovanie
b) obslužné činnosť

Sumu úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby určí poskytovateľ sociálnej služby v rámci rozpätia ustanoveného v Prílohe k VZN č. 1 bod 2) ako súčin dennej sadzby za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva.

0, 18 € za 1 m2 podlahovej plochy


3. Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby v zmysle Prílohy k VZN č. 1 bod 3).

a) 0, 86 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m2

b) 0, 68 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac prijímateľov sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m2


4. Suma mesačnej úhrady za elektrospotrebiče

Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebičov na mesiac na prijímateľa sociálnej služby v zmysle Prílohy k VZN č. 1 bod 4).

a) užívanie televízneho prijímača 1, 43 €
b) užívanie práčky 2, 38 €
c) užívanie chladničky 5, 71 €
d) užívanie žehličky 1, 43 €
e) užívanie elektrického sporáka 9, 48 €
f) užívanie elektrického variča 7, 14 €
g) užívanie mikrovlnnej rúry 1, 43 €
h) užívanie rýchlovarnej kanvice 1, 43 €
i) užívanie mobilného telefónu notebooku, tabletu a pod. 1, 50 €
j) užívanie iných elektrospotrebičov 0, 72 €

5. Stravovanie

Sumu úhrady za stravovanie určí poskytovateľ sociálnej služby ako súčet nákladov na suroviny (stravná jednotka) a režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby) v zmysle Prílohy k VZN č. 1 bod 5).

5.1. Racionálna strava, diétna, šetriaca

Stravná jednotka Réžia Cena spolu
Raňajky 12 % 0, 47 0, 47 0, 94
Desiata 9 % 0, 36 0, 35 0, 71
Obed 40 % 1, 57 1, 57 3, 14
Olovrant 9 % 0, 36 0, 35 0, 71
Večera 30 % 1, 19 1, 19 2, 38
Spolu za deň 100 % 3, 95 3, 93 7, 88

5.2. Strava diétna diabetická, bielkovinová, výživová, špeciálna

Stravná jednotka Réžia Cena spolu
Raňajky 11 % 0, 52 0, 52 1, 04
Desiata 8 % 0, 39 0, 38 0, 77
Obed 40 % 1, 90 1, 89 3, 79
Olovrant 8 % 0, 38 0, 38 0, 76
Večera 27 % 1, 28 1, 27 2, 55
II. večera 6 % 0, 27 0, 28 0, 55
Spolu za deň 100 % 4, 74 4, 72 9, 46

6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva na deň na prijímateľa sociálnej služby je stanovená v rámci rozpätia ustanoveného v Prílohe k VZN č. 1 bod 6) a stupňom odkázanosti prijímateľa sociálnej služby.

III. stupeň IV. stupeň V. stupeň VI. stupeň
0, 80 € 0, 97 € 1, 30 € 1, 33 €

7. Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
ďalšie činnosti

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na prijímateľa sociálnej služby v zmysle Prílohy k VZN č. 1 bod 7) – ďalšie činnosti


8. Jednorazová úhrada za sociálnu službu

Účtuje sa za výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny alebo upratovanie častejšie ako je stanovené osobitným predpisom v prípadoch, ku ktorým došlo v priamej súvislosti s napr. nadmerným požitím alkoholického nápoja, omamnej látky, drogy a pod. v zmysle Prílohy k VZN č. 1 bod 8).

3, 57 €

Výšku mesačnej úhrady za poskytovanú sociálnu službu určí poskytovateľ v závislosti od počtu dní v príslušnom kalendárnom mesiaci nasledovne:

Počet dní x úhrada za odborné činnosti, obslužné činnosti (okrem stravovania) a ďalšie činnosti za 1 deň + mesačná úhrada za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebičov + celková úhrada za stravovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci stanovená v závislosti od počtu a druhu odobratých jedál.