O nás

Sociálna rehabilitácia | Reminiscencia | Tréningy pamäti

Úsmev- ZpS, Osiková 26, Žilina, je paneláková štvorposchodová budova s dvoma výťahmi. Nachádza sa na sídlisku Solinky. Je to bezbariérová budova bez vlastnej záhrady. Na prízemí je zdravotné pracovisko, kaplnka, jedáleň, spoločné priestory na kultúrno – spoločenskú činnosť a na každom poschodí je oddychový kútik. Poskytuje celoročný pobyt 64 klientom, seniorom, s rôznym druhom postihnutia, v 40 jednoizbových a 8 dvojizbových bytoch. Každý byt má kuchynku, kompletné sociálne zariadenie a TV rozvod. Zariadenie poskytuje stravovanie v jedálni aj iným občanom.

Výhodou je  blízkosť zdravotného strediska, lekárne, obchodnej siete, MHD. Nevýhodou je však blízkosť viacerých reštauračných zariadení. Začiatok poskytovania sociálnych služieb sa datuje od  1.1.1991.  Pôvodne /od r. 1990/ budova slúžila ako Zariadenie opatrovateľskej služby pre dlhodobý pobyt starých občanov, ktoré bolo neskôr reprofilizované /k 1.3.1992/ na Domov penzión pre dôchodcov a odo dňa 1.7.1998 na Domov dôchodcov. Dňom 1.1.2002 došlo k zmene názvu zariadenia na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, zriaďovacia listina bola vydaná Krajským úradom v Žiline. Ďalšia zmena, ktorá sa dotkla zariadenia sa týkala zriaďovateľa, ktorým sa stal od 1.7.2002 Žilinský samosprávny kraj, ktorý vydal aj zriaďovaciu listinu DD a DSS pre dospelých ako rozpočtovú organizáciu Žilinského samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou. Ďalšie významné zmeny boli v priebehu roku 2008 a to odo dňa 1.7.2008. Dňom 30.6.2008 bola zrušená rozpočtová organizácia DD a DSS Bytča -Hrabové 204 bez likvidácie zlúčením s rozpočtovou organizáciou DD a DSS pre dospelých, Osiková 26, Žilina. Ďalšou zmenou v rámci tohto zariadenia bola zmena názvu odo dňa 1.6.2010,  “ Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“ /Úsmev – ZpS a DSS/. Dňom 1.7.2010 bolo zriadené v rámci zariadenia na pracovisku v Bytči – Hrabovom  špecializované  zariadenie v zmysle Zákona 448/2008 Z. z.

V roku 2013 sa udiala ďalšia významná zmena. Do 31.07.2013 bol zriaďovateľom zariadenia Žilinský samosprávny kraj. Od 1. augusta 2013 sa stalo zriaďovateľom nášho zariadenia Mesto Žilina. Oficiálne prevzatie nášho zariadenia Mestom Žilina sa uskutočnilo v priestoroch zariadenia
1. augusta 2013.

S účinnosťou od 01.01.2014 bola vykonaná zmena názvu právnickej osoby ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na ÚSMEV – zariadenie pre seniorov /ÚSMEV – ZpS/.

ÚSMEV – ZpS poskytuje od 1.1.2014 výlučne sociálne služby v zariadení pre seniorov, tzn., sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.  Celodenná starostlivosť v zariadení ÚSMEV – ZpS zahŕňa najmä poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Poskytované služby :
Úsmev – zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva
 • Osobné vybavenie
 • Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • Zabezpečuje sa záujmová činnosť
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Poradenská služba

  Cieľom poskytovaných sociálnych služieb je prihliadať na individuálne potreby klienta, poskytovať sociálne služby na odbornej úrovni, spolupracovať s rodinou a tiež rešpektovať jeho osobné ciele, potreby, schopnosti a zdravotný stav. Po príchode do zariadenia je pre klienta veľmi dôležitá tzv. adaptačná fáza. Preto sa zamestnanci zariadenia snažia pristupovať ku klientovi empaticky, zachovávať u klienta pocit slobodného rozhodovania a v čo najväčšej miere vytvárať podmienky na dôstojné prežitie staroby. Našim cieľom je taktiež neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, inovácia zariadenia a bezbariérovosť v zmysle napĺňania podmienok kvality.
  Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Mesta Žilina.
  Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.