Tréningy pamäti

1. Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov. Vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych  nálad a prevencii osamelosti. Prebieha skupinovou formou – max. 8 klientov (klienti sú zaradení podľa závažnosti pamäťových problémov) a tvorí ho cyklus 8 cvičení (jedno cvičenie obsahuje cca 7 úloh a trvá 60 – 90 min., podľa možností a schopností klientov) :

  • Cvičenia na koncentráciu
  •  matematické úlohy
  • slovné úlohy – doplňovanie
  • cvičenia na priestorovú pamäť – obrázky
  • doplňovanie chýbajúcich číslic
  • Hra s pexesom
  • Rozpamätávanie – pozeranie fotiek

Cieľom je : 
– Využiť techniky tréningu pamäti pre lepšiu pamäť v každodennom živote
– Stimulovať rôzne oblasti mozgu
– Posilniť jednotlivé druhy pamäti
– Zvýšiť  sebavedomie klientov

Získajú tak :
Overia si funkčnosť svojej pamäti
– Zvládnu techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie
– Zvýši sa ich schopnosť zvládať problémy každodenného života
– Získajú presvedčenie, že úbytok  pamäťových schopností je možné obmedziť, ak je  pamäť primerane využívaná
– Naučia sa starať o vlastnú pamäť tak, ako o svoje zdravie

2. Kognitívny tréning  je cielená stimulácia mozgových funkcií so zameraním na viaceré schopnosti – okrem pamäti aj myslenie, úsudok, reč. Jedná sa o aktivizáciu osôb s poruchami pamäti a nedostatkom schopností  učenia sa v dôsledku ochorenia na Alzheimerovú chorobu.

Cieľom je:
Aktivizácia kognitívnych schopností klienta
– Individuálny prístup
– Cvičenie realizované podľa individuálnych schopností klienta

Klienti získajú :
Pravidelným mentálnym cvičením udržia svoje kognitívne schopnosti na aktuálnej úrovni
– Získajú možnosť nadviazať sociálne kontakty

Tréning pamäte, spočívajúci v stimulovaní mozgovej činnosti, či už prostredníctvom fyzických cvičení, slovných hier alebo spoločnej konverzácie, je vhodným spôsobom ako sa odkloniť od každodenného stereotypu, zmysluplne a aktívne tráviť čas a poskytnúť pocit spolupatričnosti. Táto činnosť zároveň pripomína povinnosť vážiť si členov spoločnosti s vyšším číslom v kolónke ,,vek“ a v žiadnom prípade nezabúdať na úsilie, ktoré vynaložili počas aktívnych období svojich životov.