KRÍZOVÝ PLÁN

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení, ktorého cieľom je koordinovaná informovanosť, zníženie paniky, prevencia stresu u klientov, rodín klientov, zamestnancov a manažmentu poskytovateľov sociálnych služieb.
krízový plán